Και επίσημα ο νέος «ΚΕΝΑΚ» για τα κτίρια n ZEB

Στον αέρα και επίσημα είναι πλέον ο διαγωνισμός του ΥΠΕΝ που αφορά σε νέο «ΚΕΝΑΚ» για τα κτίρια nZEB.

 Συγκεκριμένα, δόθηκε επίσημα η διακήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στη δράση «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».

 Ως αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται η μελέτη για:

 1. τον επανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των «βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων» και
 2. την αναθεώρηση του καθορισμού των χαρακτηριστικών των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»
 3. τον σχεδιασμό μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος,
 4. τον σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος που απαιτούνται για την εκτέλεση του ΕΣΕΚ,
 5. την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ.

 Το έργο αφορά σε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση συνέργεια. Συγκεκριμένα, ζητείται:

 1. ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας και η διατύπωση των παραδοχών, με κατάλληλη τεκμηρίωση για την επιλογή τυπικού κτιρίου, για κάθε μια από τις χρήσεις:
 • κατοικίας και ειδικότερα μονοκατοικίες, πολυκατοικίες,
 • προσωρινής διαμονής και ειδικότερα ξενοδοχεία,
 • εκπαίδευσης και ειδικότερα Νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστήρια,
 • υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά), Κέντρα Υγείας,
 • σωφρονισμού και ειδικότερα κρατητήρια, φυλακές,
 • εμπορίου και ειδικότερα καταστήματα,
 • συνάθροισης κοινού και ειδικότερα κλειστά γυμναστήρια, κλειστά κολυμβητήρια, εστιατόρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
 • γραφείων και ειδικότερα γραφεία.

   2. η επιλογή των τυπικών κτιρίων των ανωτέρω χρήσεων και αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους, και τον προσδιορισμό των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας τους.

   3. ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – κτιριακών μονάδων (νέων και υφιστάμενων), και στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας (δομικών στοιχείων, κατά την έννοια της Οδηγίας), δηλαδή τεχνικών συστημάτων κτιρίου ή δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.

   4. η σύγκριση των ανωτέρω αποτελεσμάτων των υπολογισμών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, που είναι σε ισχύ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.ΕΝ.Α.Κ.) και

   5. ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των Κ.Σ.Μ.Κ.Ε. —λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες— περιλαμβανομένου του αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας, κατ’ έτος (kWh/m2/a)·

   6. η σύνταξη έκθεσης με όλα τα εισερχόμενα δεδομένα υπολογισμούς, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών, κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ), αρ. 244/2012.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 12 μήνες.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 270.000,00 €, με ΦΠΑ και ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η τιμή των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

 

 

Πηγή: b2green.gr